Novapoint GeoSuite Toolbox utgör en komplett samling verktyg som geotekniska ingenjörer behöver i sitt dagliga arbete med design, konstruktion, ritningsproduktion, 3D-modellering och beräkningar. Allt integrerat i samordningsmodell i Trimble Novapoint Bas och Trimble Quadri med BIM på köpet.

Fördelar med GeoSuite Toolbox:

Branschledande inom Geoteknik

Genom sin unika nationella anpassning utgör många av verktygen en facto standard inom Sverige: SGF fältformat och redovisningsstandard, anpassade beräkningsalgoritmer (Chalmers Kryp i Sättningsberäkning, kombinerad analys vid stabilitetsanalyser, mm.)

Lokal förankring

Genom att verktygen utvecklats i Norden, i samarbete med Nordiska geotekniker, har produkterna en stark lokal förankring. Den utveckling som sker i nära samarbete med Nordiska geotekniker och forskningsprojekt (GeoSuite/Geofuture)

BIM

Genom integration med Novapoint/Quadri får man tillgång till den ledande BIM-plattformen i branschen tillsammans.

Stöd för plattformar/format


Autodesk AutoCAD/Civil3D och export till kartformat för andra plattformar (bland annat Google)

Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox består av 6 moduler:

Med GeoSuite Arkiv håller du koll på dina uppdrag - organisera och starta de verktyg du behöver för att arbeta vidare med dina projekt.

 • Organisera dina projekt (mappar och arkiv)
 • Skapa kartunderlag via export (*.kml)
 • Importera borrplaner (*.gpx exempelvis från Novapoint GO) 
 • Exportera/Importera till/från andra databaser (Trafikverket, Stockholms stad, Branschen Geotekniska arkiv, m fl)
 • Starta övriga verktyg för att redovisa och beräkna

Med GeoSuite Presentation lägger du grunden för alla dina geotekniska undersökningar. Branschstandard för att läsa resultat från fältundersökningar (SGF’s standardarder - gamla som nya), redigera och kvalitetsgranska och presentera resultatet enligt SGF.

 • Redovisning av resultat enligt Svenska standard (SGF)
 • Berg- och jordmodeller - 3D/VR i Novapoint (förenklad 3D i Civil3D)
 • Verktyg för samredovisning av data från andra teknikområden
 • KC-modul (design och mägndrapporer, maskinstyrning)
 • BIM- och samordningsmodell på köpet genom integration med Novapoint/Quadri

Trimble Novapoint GeoSuite Stabilitet är ett rationellt verktyg för stabilitetsberäkningar.

 • Genom att arbeta med modellen grafiskt och använda färdiga sektioner/profiler som grund kan modelleringen bli snabb och säker
 • Modellering av odränerad skjuvhållfasthet och porvattentryck med designprofiler ger kraftfulla möjligheter att simulera godtyckliga tillstånd i jorden
 • Analyser enligt Svensk kombinerad analys
 • Anisotropi i jordmaterial kan tillföras som villkor för analysen
 • Effektiv indatakontroll reducerar riskerna för felaktiga modeller och indata
 • Presentera resultat både grafiskt och i en utförlig rapport
   

Novapoint GeoSuite Sättning är ett användarvänligt beräkningsverktyg sättningsberäkningar.

 • Sättningsberäkning och känslighetsanalys för framtida sättningar i jord på grund av ändringar i belastning och/eller porvattentryck
 • Tidsberoende av- och pålastning av både yttre last och porvattenförändringar
 • Beräkning av elastiska sättningar och krypeffekt genom att använda olika icke-linjära jordmodeller - bland annat enligt Chalmers
 • Indata och resultat visas i tabeller och/eller grafiskt

Trimble Novapoint GS Pålgrupp är ett kraftfullt verktyg för analys och design av 3D pålgrupper. 

 • Interaktionen mellan pålar med varierande tvärsnitt och parametrar kan simuleras genom användning av olika jordmodeller. 
 • Hänsyn tas till pålgruppsverkan och andra ordningens moment. 
 • Laster angriper antingen i pålcentrum eller i pålarna på angivna djup. 
 • Inverkan från konstruktionen som är grundlagd på pålgruppen kan inkluderas så att en fullständig interaktion mellan jord/påle/konstruktion kan analyseras.

Verktyget för analys av successiv utgrävning av spontgropar. 

 • Med en beräkningsmotor baserad på 1D finita element kan interaktionen mellan spont och en flerskiktad jord analyseras. 
 • Olika jordmodeller kan användas i jordlagren. 
 • Indata och resultat verifieras för varje utgrävningsfas i grafiska vyer och tabeller.

 

För demo och offert
Stefan Granberg
Sales Manager/Site Manager Civil Solution Sweden
Jan Ludvigsson
Solution Sales Account Manager Geotechnics