Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox är det paket som geotekniska ingenjörer behöver för design, konstruktion, ritning och 3D-modellering . allt detta kan hanteras i en samordningsmodell i Trimble Novapoint Bas och Trimble Quadri.

Novapoint Geosuite Toolbox består av:

Novapoint GS Arkiv

Trimble Novapoint GS Arkiv är det verktyg som används för att organisera och starta presentations- och beräkningsverktygen. Här organiserar du och skapar arkiv, nya projekt, och administrerar insamling av data samt exporterar data till bland annat GIS-verktyg. I GS Arkiv kan geoteknisk information visas på ett ändamålsenligt sätt i listor och förhandsgranskningsvyer och ger därigenom en god överblick och status över befintliga data.

Novapoint GS Pålgrupp

Trimble Novapoint GS Pålgrupp är ett kraftfullt verktyg för analys och design av 3D pålgrupper. Interaktionen mellan pålar med varierande tvärsnitt och parametrar kan simuleras genom användning av olika jordmodeller. Hänsyn tas till pålgrupps verkan och andra ordningens moment. Laster angriper antingen i pålcentrum eller i pålarna på angivna djup. Inverkan från konstruktionen som är grundlagd på pålgruppen kan inkluderas så att en fullständig interaktion mellan jord/påle/konstruktion kan analyseras.

Novapoint GS Presentation

Trimble Novapoint GS Presentation är den centrala produkten i GS Toolbox. Mycket av arbetet i samband med geotekniska undersökningar ligger i insamlande av mätdata och sammanställning av jordegenskaper. Resultat av detta presenteras i standardiserade tabeller och diagram – enstaka borrhål, planer och profiler. GS Presentation innehåller rationella verktyg för administration och presentation av geodata.

Novapoint GS Sättning

Trimble Novapoint GS Sättning är ett användarvänligt beräkningsverktyg för att utföra beräkningar och känslighetsanalyser för framtida sättningar i jord på grund av ändringar i belastning och/eller porvattentryck. Olika icke-linjära jordmodeller kan användas, med möjlighet att ta hänsyn till krypeffekter. Indata och resultat visas och verifieras i tabellform och/eller grafiskt.

Novapoint GS Stabilitet

Trimble Novapoint GS Stabilitet är ett rationellt verktyg för stabilitetsberäkningar. Genom användning av färdiga sektioner som grund kan modelleringen bli snabb och säker. Profiler för modellering av odränerad skjuvhållfasthet och porvattentryck ger kraftfulla möjligheter att simulera godtyckliga tillstånd i jorden. Effektiv indatakontroll reducerar riskerna för felaktiga modeller och indata. Resultaten kan presenteras både i grafisk form och i en utförlig rapport.

Novapoint GS Spont

Trimbel Novapoint GS Spont är verktyget för analys av succesiv utgrävning av spontgropar. Med en beräkningsmotor baserad på 1D finita element kan interaktionen mellan spont och en flerskiktad jord analyseras. Olika jordmodeller kan användas i jordlagren. Indata och resultat verifieras för varje utgrävningsfas i grafiska vyer och tabeller.

Att Köpa
Jan Ludvigsson
Solution Sales Account Manager Geotechnics